עירובי תבשילין

רבני כושרות   כ´ ניסן ה´תשע"ב
מדריך הלכתי מבואר

ערובי תבשילין

אין יו"ט מכין לשבת, לכן יו"ט שחל בערב שבת, אסור לבשל ביו"ט לצורך שבת.

הפתרון: על ידי עירוב תבשילין מבשל לכתחילה לשבת.

ענין העירוב הוא שיבשל ויאפה מיום טוב לשבת עם מה שבישל ואפה כבר מערב יום טוב לשם שבת ונמצא שלא התחיל מלאכת יום טוב אלא גמר אותה.

 

במה מערבין?

לכתחילה: בפת ובתבשיל שמלפתים איתו את הפת (להוציא מדייסא).

בדיעבד: תבשיל שמלפתים איתו את הפת.

המנהג לערב בפת (בפסח- במצה) וביצה.

אם כוונתו רק לבשל ולא לאפות יכול לכתחילה להניח רק תבשיל, אך אם כוונתו רק לאפות לא יניח פת לבד שעיקר תקנת עירובי תבשילין היא בתבשיל.

 

שיעור התבשיל

לכתחילה – כביצה.

בדיעבד – כזית.

להידור מצוה- לחם שלם וחתיכת בשר או דגים חשובה.

 

מי מניח את העירוב

לכתחילה: כל אחד יניח ואין לסמוך על עירובו של גדול העיר.

בדיעבד: יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר.

יש אומרים שדווקא אם שכח פעם אחת יכול לסמוך, אבל יותר מפעם אחת לא.

יש אומרים שאדם יכול לומר שהוא סומך לעולם על עירובו של גדול העיר.

בדיעבד אפשר לסמוך על המקלים לצורך שמחת יום טוב.

המערב לאחרים צריך לזכות על ידי אחר.

הטעם: כדי שיהיה לאחרים חלק בתבשילין ושיוכלו לסמוך על זה לבשל.

 

אופן הזיכוי

הזוכה מגביה את העירוב טפח ממקום שהוא מונח והמערב חוזר ונוטל מהזוכה ואומר את נוסח העירוב.

נאכל התבשיל של העירוב

אם נאכל קודם שהתחיל לבשל, אסור לו להתחיל לבשל, אלא אם נשאר בו כזית.

אם נאכל אחר שהתחיל בעיסתו, אפילו רק לש אותה, מותר לו לסיים אותה עיסה וה"ה לתבשיל.

אחר שסיים לבשל לשבת מותר לאכול העירוב. ולמצווה משתמשים בפת ללחם משנה ואוכלים אותה בסעודה שלישית.

 

נוסח הברכה

מברך על מצות עירוב

ואומר: בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיומא טבא לשבתא, לנו ולפלוני ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת.

תרגום:

בערוב הזה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין חמין ולהדליק נר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת, לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת.

 

שכח ולא אמר את הנוסח:

לכתחילה – אם נזכר קודם ליל יו"ט יחזור ויטול העירוב ויאמר הנוסח.

בדיעבד – יכול לסמוך על הדעות שהנוסח לא מעכב.


          ברצונך להנציח את יקירך במקום זה? התקשר 0544-385379

 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע